it-sitecare-26

Privatumo politika

Privatumo politika

Mes, juridinio asmens pavadinimas IT SITECARE MB, juridinio asmens kodas 306211167, adresas Trakėnų g. 2A, Marijampolė PVM mokėtojo kodas LT100015869316 (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo kliento, internetinio puslapio https://sitecare.lt/ naudotojo (toliau – Jūs arba Naudotojas) duomenų saugumu ir privatumu Ši Privatumo politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis internetine svetaine. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi internetine svetaine, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

 • Pirkėjo vardas ir pavardė;
 • Prekes atsiimsiančio asmens vardas ir pavardė;
 • Pirkėjo kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;
 • Pirkėjo pristatymo duomenys – adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;
 • Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;
 • IP adresą;
 • Tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;
 • Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;
 • Kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteik306211167, adresas Trakėnų g. 2A, Marijampolė, PVM mokėtojo kodas LT100015869316

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė

Svetainė – https://sitecare.lt/

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis lankantis svetainėje

Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti internetinės svetainės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais;

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindais:

 • Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. kai Jūs padarote užsakymą prekėms ar paslaugoms
 • Jūs atliekate užsakymą, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su pirkėju ir pardavėju ją vykdant;
 • Taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;
 • Yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2. Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam užsakymų funkcionavimui;
 • Siekiant užtikrinti sklandų užsakymų administravimą;
 • Jūsų užsakymų registravimui ir palaikymui;
 • Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;
 • Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;
 • Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti komercinę veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;
 • Kai lankotės svetainėje, bendrovė gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu;
 • Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

6. Duomenų subjektų teisės

Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

 • Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”);
 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”);
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”);
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą (“teisė apribotii”);
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose;
 • Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 • Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: [email protected] Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat – pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri Mums reikalinga įsitikinti Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

Po Jūsų Jūsų prašymą ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

7. Baigiamosios nuostatos

Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Apie Jums taikomus Privatumo politikos pokyčius Jūs būsite informuoti tarp Jūsų ir mūsų įprastomis komunikacijos priemonėmis.

DIRBKITE SU IT SITECARE

DIRBKITE SU IT SITECARE

it-sitecare-21